Księgowość Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Księgowość w Belgii

Czym zajmuje się belgijska księgowość?

Typy działalności gospodarczej w Belgii

Księgowość działalności jednoosobowej

Księgowość spółek

Podatki w Belgii

Belgijska faktura

Zatrudnianie pracowników w belgijskiej firmie

System LIMOSA

Import i eksport w Belgii

FAQ

Księgowość w Belgii

Każdy przedsiębiorca, który chce zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą, jeszcze przed jej założeniem powinien zapoznać się z kwestiami dotyczącymi księgowości firmy w Belgii. Znajomość wszelkich zasad, terminów, dokumentów, podatków itp. to podstawa prawidłowego funkcjonowania firmy. W Belgii księgowość można prowadzić w tradycyjnej formie księgi przychodów (le facturier de sortie) i rozchodów (le facturierd’entrée), ale można także skorzystać z programu komputerowego. W razie problemów można udać się do okienka przedsiębiorstw, które rozwieje wątpliwości lub powierzyć księgowość firmy profesjonalnym księgowym, którzy zajmą się wszystkimi aspektami.

Czym zajmuje się belgijska księgowość?

Belgijska księgowość dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy prowadzą własną działalnośćna terenie tego kraju, ale także pracowników, którzy znaleźli tam zatrudnienie. Do najważniejszych zagadnień, którymi zajmuje się księgowość w Belgii należą:

– przeprowadzenie formalności obowiązujących na terenie Belgii (Limosa, rejestracja firmy, rejestracja w celach podatkowych);

– belgijskie prawo pracy (układy zbiorowe, obowiązki pracodawcy, godziny pracy, nadgodziny, świadczenia socjalne, emerytury, umowy);

– kalkulacja podatku dochodowego, CIT i VAT oraz rozliczenia;

– przygotowanie kontraktów o współpracę z belgijskim kontrahentami;

– tłumaczenia przysięgłe;

– meldunek i pozwolenia;

– terminy, dokumentacja, koszty i stawki obowiązujące w poszczególnych rodzajach działalności gospodarczej;

– przygotowanie do inspekcji pracy oraz pośrednictwo podczas spotkania z inspekcją pracy;

– zagadnienia dotyczące ustalenia stałego zakładu podatkowego.

Typy działalności gospodarczej w Belgii

Polscy przedsiębiorcy mogą podejmować w Belgii działalność gospodarczą na takich samych warunkach jak przedsiębiorcy z pozostałych krajów Unii Europejskiej. Rozpoczynając działalność gospodarczą w Belgii, można wybrać jedną z następujących form organizacyjno-prawnych:

– jednoosobowa działalność gospodarcza (independant);

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societeprivee a responsabilitelimitee);

– spółka jawna (societe en nom collectif);

– oddział firmy (sucursale, filiale);

– spółka akcyjna (societeanonymone);

– spółka partnerska (societeprofessionnelle);

– spółka komandytowa (societe en commanditesimple);

– spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions);

– jednoosobowe spółdzielnie prawa handlowego z nieograniczoną odpowiedzialnością (societecooperative).

Największymi ułatwieniami w kwestiach księgowości, rachunkowości itp. cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza.W przypadku tego typu działalności obowiązuje także skrócona procedury rejestracji w tzw. okienku przedsiębiorcy (guichetd’entreprise), które stanowi instytucję odpowiedzialną za doradzanie i informowanie osób rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą na terenie Belgii. Z tego powodu samozatrudnienie jest najbardziej popularną formą działalności gospodarczej wybieraną przez Polaków przyjeżdzających do Belgii.

Księgowość działalności jednoosobowej

Księgowość jednoosobowej firmy w Belgii jest ograniczona do minimum, ponieważ osoby samozatrudnione płacą w Belgi podatek na takich samych zasadach jak osoby fizyczne.

Rozliczenia belgijskim z urzędem skarbowym (FederaleOverheidsdienstFinancien)dokonuje się samodzielnie, a podatek trzeba zapłacić tylko raz w roku. Dla przedsiębiorców terminowo wywiązujących się z obowiązków podatkowych przewidzianoobniżenia wymiaru podatku (o 4,5%, 3,75%, 3% i 2,25%). Dokonując pierwszej przedpłaty na konto 679-2002340-66, należące do urzędu skarbowego, oprócz podania swoich danych (imię i nazwisko, adres, numer narodowy – odpowiednik naszego nr. PESEL), trzeba dodać dopisek 'Nouveau’. Po tym urząd wyda podatnikowi formularze do dokonywania wpłat oraz numer referencyjny historii podatkowej.

Przedpłaty podatku są możliwe, lecz nieobowiązkowe. Jednak jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na przedpłaty, musi pamiętać, że niedotrzymanie terminu powoduje podwyższenie podatku nawet o 6,75%. Przedpłaty dokonywane są 4 razy w roku: 10 kwietnia, 10 lipca, 10 października i 20 grudnia.

Progi podatku dochodowego od osób fizycznych w Belgii są następujące:

– dochód poniżej13 440 euro – 25%

– dochód 13 440 – 23 720 euro – 40%

– dochód 23 720,01–41 060 euro – 45%

– dochód powyżej 41 060 euro – 50%

Mówiąc o zobowiązaniach podatkowych działalności gospodarczych, nie sposób pominąć podatku VAT. Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%, a stawki zredukowane wynoszą 12%, 6% i 0%. Warto jednak na początek sprawdzić, czy w ogóle prowadzona działalność podlega opodatkowaniu VAT. Z płacenia tego podatku w Belgii zwolnione są firmy, których roczny dochód nie przekracza 25 tys. euro.

Jeśli działalność gospodarcza podlega pod VAT, deklarację trzeba składać co miesiąc (kiedy obroty roczne firmy przekraczają 1 mln euro) lub do wyboru: co miesiąc lub kwartał, gdy obroty nie przekraczają kwoty 1 mln euro. W przypadku deklaracji miesięcznych przedsiębiorcy powinni je przesłać najpóźniej do 20. dnia kolejnego miesiąca.Tak samo deklaracja kwartalna powinna być przesłana najpóźniej do 20. dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy (20 kwietnia, 20 lipca, 20 października i 20 stycznia).

Księgowość spółek

Obowiązki w zakresie księgowości różnią się w zależności od wielkości spółki. Kodeks handlowy w Belgii wyróżniatrzy rodzaje przedsiębiorstw:

– małe przedsiębiorstwa, których obroty nie przekraczają 500 tys. euro;

– średnie przedsiębiorstwa, w których pracuje mniej niż 100 pracowników i, które spełniają jeden z progów: obroty poniżej 6 mln 250 tys. euro (bez VAT) oraz wartość bilansowa mniejsza niż 3 mln 125 tys. euro;

– duże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 100 pracowników i przekraczające więcej podane wyżej progi.

Małe przedsiębiorstwa prowadzą księgowość uproszczoną, a duże i średnie – pełną księgowość bilansową i zobowiązane są sporządzać coroczną inwentaryzację oraz roczne sprawozdanie finansowe (bilans oraz rachunek strat i zysków), które potem jest przekazywane do Banku Centralnego (BNB).

Wszystkie przedsiębiorstwa zobowiązane są do dokonania rejestracji jako płatnik VAT, prowadzenia odpowiedniej księgowości oraz rozliczeń tego podatku w skali miesięcznej lub kwartalnej. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro. Firmy te nie mają obowiązku odprowadzania podatku VAT, ale też nie mogą odliczyć uiszczonego podatku VAT.

Wszystkie spółki opodatkowane są podatkiem od spółek. Spółka jawna jako spółka osobowa może również być opodatkowana podatkiem od osób prawnych pod warunkiem zarejestrowania jej statutu. W przeciwnym razie wspólnicy podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych. Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku CIT, wynosi 33%. Stawki podatku od osób prawnych są następujące:

– 24,98 % dla dochodów od 0 do 25.000,00 €,

– 31,93 % dla dochodów od 25.000,01 do 90.000,00 €,

– 33,99 % dla dochodów od 90.000,01 do 323.750,00 €.

Warto pamiętać, że kontrola finansowa sprawowana jest:

– przez audytora lub biuro rachunkowe (małe i średnich firm);

– przez jednego lub kilku audytorów będących członkami Institut des Réviseursd’Entreprises (w przypadku dużych firm).

Podatki w Belgii

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Na początek warto podkreślić, że rok podatkowy w Belgii jest zgodny z rokiem kalendarzowym. Belgijski podatek dochodowy ma charakter progresywny, co oznacza, że im wyższe wynagrodzenie, tym wyższa jest jego stawka. Przy obliczaniu należnego podatku należy wziąć pod uwagę nie tylko dochody podlegające opodatkowaniu, ale też ulgi podatkowe i odliczenia. Rozliczenia najczęściej dokonuje się drogą elektroniczną, za pośrednictwem strony eservices.minfin.fgov.be

Progi podatku dochodowego od osób fizycznych w Belgii są następujące:

– dochód poniżej13 440 euro – 25%

– dochód 13 440 – 23 720 euro – 40%

– dochód 23 720,01–41 060 euro – 45%

– dochód powyżej 41 060 euro – 50%

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych CIT, wynosi 33%. Firmy, których dochody nie przekraczają kwoty 323.750,00 €, objęte są korzystniejszą formą tego podatku progresywnego.

Przedziały podatku progresywnego:

– 24,98 % dla dochodów od 0 do 25.000,00 €,

– 31,93 % dla dochodów od 25.000,01 do 90.000,00 €,

– 33,99 % dla dochodów od 90.000,01 do 323.750,00 €.

Każda firma może od podatku odliczyć tzw. koszty uzyskania dochodu. Są to nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności lub straty.

Podatek VAT

Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej w Belgii wynosi 21%. Dodatkowo występują stawki zredukowane w wysokości 12% i 6%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby, w tym produkty żywnościowe, lekarstwa, woda. Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel oraz opłaty radiowo-telewizyjne.

Belgijska faktura

Oprócz trzech regionów administracyjnych, Belgia ma cztery strefy językowe i aż trzy oficjalne języki – niderlandzki, francuski i niemiecki, czwarta strefa jest dwujęzyczna (francusko-niderlandzka). Zasady wystawiania faktur w krajach Unii Europejskiej są podobne. Jednak ​​belgijski przedsiębiorca musi wystawić fakturę w języku regionu administracyjnego, gdzie jest zarejestrowana jego firma. Jeśli faktura nie jest sporządzona we właściwym języku, jest to niezgodne z prawem.

Belgijska faktura musi zawierać następujące informacje:

– nazwę oraz adres firmy i firmy kontrahenta, a także dane właścicieli,

– numer identyfikacji podatkowej,

– datę wystawienia faktury i jej numer,

– wyznaczony termin płatności,

– termin realizacji usługi czy dostawy towaru

– w przypadku zaliczek – data otrzymania zapłaty,

– opis towarów i usług, które są przedmiotem transakcji,

– miara i ilość towarów/usług,

– suma wartości sprzedaży netto z wyszczególnieniem stawek podatkowych, ewentualnie zwolnień z podatku,

– kwotę VAT obowiązującego w Belgii (0%, 6%, 12%, 21%)

Warto pamiętać, że podstawą poprawności faktury w Belgii jest bezbłędne wprowadzenie informacji, zgodnie z faktycznym stanem rzeczy.Fakturę należy wystawić do 6 tygodni od momenty wykonania usługi, ponieważ przekroczenie tego terminu jest wykroczeniem i może podlegać karze. W przypadku usług świadczonych przez firmy spoza Belgii, a z innych krajów UE, obowiązek ten należy wypełnić do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Zatrudnianie pracowników w belgijskiej firmie

Działalność firmy niekiedy wymaga zatrudnienia pracowników. Pracodawca, który zdecyduje się na zatrudnienie pracowników w swojej firmie, jest zobligowany do dopełniania określonych obowiązków względem podwładnych oraz urzędów (w tym obowiązkowej rejestracji w systemie Limosa).Przede wszystkim, musi on zapoznać się z wieloma ważnymi przepisami belgijskiego kodeksu pracy, które dotyczą m.in.: świadczeń socjalnych, czasu pracy, wynagrodzenia za wykonaną pracę czy za godziny nadliczbowe.

Czas pracy

Według belgijskiego kodeksu pracy tydzień pracy trwa 38 godzin. W zależności od sektora pracy może być on dłuższy lub krótszy (budowlańcy pracują 40 godzi/tydzień, ale mają dodatkowe dni płatnego urlopu). Według belgijskiego prawa, pracownik nie może pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo, a dziennie więcej niż 9.

Wynagrodzenie za pracę

Wiele sektorów branżowych w Belgii ma własną płacę minimalną, musi ona jednak wynosić co najmniej tyle ile zagwarantowane minimalne miesięczne dochody. Minimalne wynagrodzenie w Belgii od 2021 roku wynosi 1626 EUR brutto (ok. 7290 zł brutto).Osoby małoletnie mogą liczyć na 70-80% standardowej płacy minimalnej. Co ważne, praca poniżej 15. roku życia jest zabroniona.

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

Wynagrodzenie przysługuje za każdą nadgodzinę wynosi 150% stawki godzinowej i aż 200% stawki, gdy praca w nadgodzinach wykonywana jest w niedzielę bądź święta. Jednak liczba godzin nadliczbowych ma swój limit –w ciągu trzech miesięcy nie może przekroczyć 65 godzin.

Urlop wypoczynkowy

Długość urlopu zależna jest od faktycznie przepracowanych dni w ciągu roku kalendarzowego. W przypadku całego przepracowanego roku i sześciodniowego tygodnia pracy, pracownikowi przysługują 24 dni urlopu; w przypadku pięciodniowego tygodnia pracy – 20 dni. Urlop ten jest płatny, a wynagrodzenie wypłaca bezpośrednio pracodawca. Do tego wszystkie niedziele są ustawowo wolne, a w ciągu roku przypada 10 dni wolnych od pracy, związanych ze świętami państwowymi lub religijnymi.

System LIMOSA

LIMOSA to system rejestracji zagranicznych pracowników wykonujących pracę w Belgii. Obowiązkowa rejestracja dotyczy następujących kategorii pracowników czasowo zatrudnionych na terenie Belgii:

– pracowników zatrudnionych czasowo w Belgii przez pracodawców mających siedzibę poza Belgią i których podstawowym miejscem pracy nie jest Belgia,

– pracowników firm indywidualnych spoza Belgii,

– zagranicznych stażystów.

Zgłoszenie takie następuje w formie deklaracji składanej każdorazowo przed rozpoczęciem okresu delegowania. Szczególnie istotne jest tu wskazanie dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia pracy w Belgii. W przypadku gdy praca kończy się wcześniej lub później niż przewidywano, niezbędne jest wprowadzenie do systemu odpowiednich korekt. Oprócz czasu wykonywania pracy, zgłoszeniu podlegają następujące dane:

– dane identyfikacyjne pracowników,

– rodzaj prac lub branżę,

– miejsce faktycznego wykonywania pracy.

Deklaracja LIMOSA zastępuje dotychczasową (nieobowiązkową) deklarację delegowania pracowników kierowaną do Inspekcji Pracy. Zgłoszenia deklaracji można dokonać na stronie internetowej www.limosa.be. Założenie konta umożliwia rejestrację oraz wygenerowanie certyfikatu LIMOSA-1, który każdy przedsiębiorca lub pracownik powinien posiadać (i przedstawić w razie kontroli np. belgijskiej Inspekcji Pracy).

Co ważne, dokonanie rejestracji musi mieć miejsce przed rozpoczęciem pracy. W razie niewypełnienia przez pracodawcę tego obowiązku, ten fakt może być zgłoszony stosownym władzom, co może prowadzić do nałożenia na pracodawcę kary finansowej.

Import i eksport w Belgii

Belgia (wraz z Luksemburgiem) zajmuje czołowe miejsce w świecie pod względem wartości obrotów handlu zagranicznego.W polskich dostawach do Belgii prym wiodą maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny oraz pojazdy – stanowiły one 35% eksportu. Najważniejszymi towarami sprzedawanymi do Belgii były: części i akcesoria samochodowe, pojazdy samochodowe, oleje ropy naftowej, siedzenia samochodowe, meble do siedzenia, kable metalowe, itp.

Spółki mające siedzibę na terenie krajów członkowskich Unii Europejskiej prowadzące wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy (niezależnie od tego, czy chodzi o przywóz czy o wywóz) zobowiązane są do składania zgłoszeń Intrastat w przypadku osiągnięcia progów statystycznych obowiązujących w kraju ich siedziby (wartości zakupu lub sprzedaży, na które opiewają transakcje zrealizowane w ramach Wewnętrznego Rynku UE). Zgłoszenia Intrastat powinny być składane każdego miesiąca oraz przesyłane według harmonogramu określonego przez służby celne danego państwa. Wszelkie niezbędne informacje, aktualizowane na bieżąco, można znaleźć na stronach rządowych każdego kraju. W Belgii harmonogram określający wszystkie nieprzekraczalne terminy złożenia zgłoszeń publikowany jest każdego roku przez Narodowy Bank Belgii (BanqueNationale de Belgique).

Jednym z ważnych obowiązków, o których mówi belgijskie prawo, jest wyznaczenie przedstawiciela podatkowego. Dotyczy on spółek mających siedzibę poza Unią Europejską, które dokonują w Belgii transakcji podlegających opodatkowaniu, a mianowicie:

– importu do Belgii towarów pochodzących z kraju spoza UE;

– eksportu z Belgii do kraju spoza UE;

– zakupu towarów dostarczanych do Belgii, pochodzących z państwa członkowskiego UE;

– sprzedaży towarów typu BtoB z Belgii do państwa członkowskiego UE;

– sprzedaży typu BtoC towarów i usług dla klientów prywatnych z Belgii, w tym za pośrednictwem Marketplace.

Przedstawicielstwo podatkowe pozwala przedsiębiorstwom uniknąćkosztów i ograniczeń związanych z fizyczną lokalizacją firmy, ponieważ nie ma konieczności utworzenia oddziału w Belgii i prowadzenia tam oddzielnych ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie, firma nie będzie obciążona belgijskim podatkiem od osób prawnych. Działalnością zarządza w całości przedstawiciel podatkowy z zagranicy, który jest odpowiedzialny za wypełnianie wszystkich zobowiązań spółki w zakresie podatku VAT wobec belgijskich organów podatkowych: uzyskanie numeru VAT, składanie okresowych deklaracji i płacenie podatku VAT, składanie wniosków o zwrot podatku itp.Brak wyznaczenia przedstawiciela podatkowego podlega surowym sankcjom belgijskich władz podatkowych i m.in. uniemożliwia odzyskanie podatku VAT.

FAQ

 1. Co to jest „okienko przedsiębiorstw”?
 2. Okienko przedsiębiorstw to miejsce, w którym osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą w Belgii, mogą uzyskać informacje i pomoc w razie kłopotów. Okienka są głównie nastawione na świadczenie usług dla mikrofirm oraz dla firm małych i średnich, zarówno na etapie początkowym, jak i na etapie prowadzenia działalności. Świadczą one usługi w zakresie informacji prawnych, finansowych, zarządzania firmą, ubezpieczeń socjalnych itp. Usługi doradcze i informacyjne są w zasadzie bezpłatne, niewielka odpłatność obowiązuje przy rejestracji, wystawianiu różnego rodzaju dokumentów, np. wyciągów z rejestru handlowego.

 3. Jakie strony internetowe są związane z działalnością gospodarczą w Belgii?
 4. -Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Belgii: www.brussels.trade.gov.pl/pl

  -Informacje na ten temat potwierdzenia kwalifikacji do prowadzenia firmy: http://economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Conditions/prof_commerciales/Competences_prof/diplo/index.jsp

  -Pełen wykaz zawodów reglamentowanych oraz dziedzin wymagających uzyskania zezwoleń i licencji: http://www.belgium.be

  -Lista biur wydających specjalne zezwolenia do prowadzenia działalności gospodarczej: http://www.economie.fgov.be/fr/entreprises/vie_entreprise/Creer/Guichets_entreprises_agrees/index.jsp/

 5. Czym jest FederaleOverheidsdienstFinancien?
 6. FederaleOverheidsdienstFinancien to belgijski urząd skarbowy.

 7. Co to jest Loonfiche?
 8. Loonfiche to belgijska karta podatkowa, którą wydaje pracodawca. Znajdują się w niej m.in. informacje o uzyskanych zarobkach czy też o podatku, który został zapłacony w Belgii .

 9. Jakie dokumenty są wymagane do rozliczenia podatku w Belgii?
 10. Do złożenia zeznania podatkowego na terenie Belgii wymagane są:

  – Loonfiche – zestawienie od pracodawcy o uzyskanym dochodzie w roku podatkowym,

  – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  – podbite zaświadczenie EU/EWR z urzędu skarbowego w Polsce,

  – zaświadczenie z banku o posiadaniu rachunku bankowego

  – zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z żoną (dla osób w związkach małżeńskich) oraz zaświadczenie o dochodach żony ( o ile nie uwzględniono ich na druku EU EWR).

 11. Kto ma prawo do ulg podatkowych w Belgii?
 12. Prawo do ulg podatkowych (oraz do zwrotu nadpłaty podatkowej) mają tylko te osoby, których dochody z Belgii stanowią minimum 75 % łącznego dochodu wykazanego na druku EU EWR.

 13. Jakie są typy działalności gospodarczej w Belgii?
 14. – jednoosobowa działalność gospodarcza (independant);

  – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societeprivee a responsabilitelimitee);

  – spółka jawna (societe en nom collectif);

  – oddział firmy (sucursale, filiale);

  – spółka akcyjna (societeanonymone);

  – spółka partnerska (societeprofessionnelle);

  – spółka komandytowa (societe en commanditesimple);

  – spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions);

  – jednoosobowe spółdzielnie prawa handlowego z nieograniczoną odpowiedzialnością (societecooperative).

 15. Co to jest Loonbrieft?
 16. Loonbrieft (Loonbon) todokument będący odpowiednikiem polskiego paska płacowego. Aby móc rozliczyć się na podstawie tych dokumentów, trzeba dołączyć wyraźne kopie wszystkich posiadanych pasków. Co ważne, rozliczeniana podstawie Loonbrieftmożna dokonać w przypadku nieposiadania dokumentu Loonfiche, czyli belgijskiej karty podatkowej.

 17. Jaka jest stawka VAT w Belgii?
 18. Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%. Dodatkowo występują stawki zredukowane w wysokości 12% i 6%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby, w tym produkty żywnościowe, lekarstwa, woda. Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel oraz opłaty radiowo-telewizyjne.Warto także pamiętać, że zwolnieniu z podatku VAT podlegają spółki, których roczne obroty nie przekraczają 25 tys. euro.

 19. Jakie są możliwości prowadzenia księgowości firmy w Belgii?
 20. W Belgii księgowość można prowadzić w tradycyjnej formie księgi przychodów (le facturier de sortie) i rozchodów (le facturierd’entrée), ale można także skorzystać z programu komputerowego.

 21. Czy rozliczenia podatkowego w Belgii można dokonać drogą elektroniczną?
 22. Rozliczenia podatkowego w Belgii można dokonać na dwa sposoby. Pierwsza metoda – tradycyjna: podatnicy otrzymują automatycznie od belgijskiego urzędu skarbowego formularz do wypełnienia, z którym udają się do urzędu. Druga metoda – rozliczenie elektroniczne. Warunkiem jest posiadanie belgijskiej elektronicznej karty pobytu lub identyfikacji i numeru PIN. Warto pamiętać, że nierezydenci przed swoim pierwszym rozliczeniem nie otrzymają automatycznie formularza deklaracji podatkowej i muszą o niego samodzielnie wnioskować w urzędzie skarbowym.

 23. Ile wynosi płaca minimalna w Belgii?
 24. Od 2021 roku płaca minimalna w Belgii wynosi 1626 euro brutto, a średnia pensja utrzymuje się na poziomie ok. 3200-3300 euro brutto.

 25. Jakie towary obejmuje belgijska akcyza?

  Podatek akcyzowy w Belgii obejmuje:

  -papierosy, cygara i inne wyroby tytoniowe,

  -napoje alkoholowe,

  -napoje orzeźwiające,

  -kawę,

  -paliwa,

  -oleje ropopochodne,

  -gaz ziemny, propan, butan.

 26. Czym jest VCA?
 27. VCA to nazwa systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwach obowiązująca w Holandii i Belgii (często także w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz Skandynawii). Skrót VCA pochodzi od słów Veiligheid Gezondheid Milieu Checklijst Aannemers (Bezpieczeństwo, Zdrowie, Środowisko, Lista kontrolna, Podwykonawcy). Jest to rozwinięta lista pytań, której nadrzędnym celem jest zapewnienie wszystkim pracownikom bezpieczeństwa w miejscu wykonywania pracy.