Podatek Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Wstęp

System podatkowy w Belgii

Belgia – rezydencja podatkowa

Gdzie podatki płaci Polak pracujący w Belgii?

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Progi podatkowe od osób fizycznych w Belgii

Podatek VAT w Belgii

Rejestracja do celów VAT w Belgii

Belgijskie faktury

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odliczenia od podatku dochodowego

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Belgii?

Terminy rozliczenia podatkowego w Belgii za rok 2020

Podatki w Belgii – pojęcia, które warto znać

Wstęp

Podatki w Belgii należą do najwyższych na świecie. W kwestiach księgowości firmy, państwo działa na korzyść przedsiębiorcy, ale system podatkowy nadal jest dość skomplikowany. Warto jednak poznać wszystkiego jego szczegóły, ponieważ każdy mieszkający i pracujący na terenie tego kraju ma obowiązek rozliczenia. Na wysokość podatku dochodowego ma wpływ nie tylko wysokość dochodów, ale również sytuacja rodzinna oraz niektóre wydatki danej osoby. Każdy podatnik ma obowiązek składania corocznych zeznań podatkowych do belgijskiego urzędu skarbowego (FederaleOverheidsdienstFinanciën).Trzeba też pamiętać, że przedsiębiorca, który w swojej firmie zatrudnia pracowników, powinien znać przepisy podatkowe dotyczące nie tylko działalności gospodarczej, ale też osób fizycznych.

System podatkowy w Belgii

Tak jak już zostało wspomniane, system podatkowy w Belgii jest dość skomplikowany, ponieważ obejmuje wiele podatków. Jedne pobierane są na szczeblu rządowym, a inne na szczeblu samorządowym.W skład podatku rządowego wchodzi: podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych oraz VAT. Te podatki podlegają tym samym zasadom na terenie całego kraju i są pobierane przez rząd. Na podatek samorządowy składają się: podatki od mediów, wywozu śmieci i wody. Są one pobierane przez odpowiednie regiony oraz gminy i mogą mieć różne stawki. Warto pamiętać, że rezydenci Belgii (mieszkający w kraju co najmniej 6 miesięcy) nie płacą podatku samorządowego, a zamiast tego płacą podatek rządowy w wysokości 7%.

Inny podział belgijskich podatków to podział na podatki bezpośrednie oraz podatki pośrednie.

Podatki bezpośrednie to:

– podatek dochodowy od osób fizycznych,

– podatek dochodowy od spółek (w tym: opodatkowanie dywidend, preferencyjne opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw, preferencyjne opodatkowanie centrów dystrybucyjnych),

– podatek dochodowy od osób prawnych,

– podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (katastralny).

Podatki pośrednie obejmują m.in:

– podatek od wartości dodanej VAT,

– podatek akcyzowy,

– podatek od darowizn,

– podatek spadkowy,

– podatek od zakupu środków transportu oraz podatek tonażowy,

– opłaty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości,

– opłata od wpisu do ksiąg hipotecznych i rejestrów sądowych.

Belgia – rezydencja podatkowa

Rezydentem podatkowym w Belgii są przede wszystkim osoby, które mają stałe zameldowanie w tym kraju. Osoby te między kwietniem a czerwcem otrzymują automatycznie wezwanie podatkowe z belgijskiego urzędu skarbowego. Rezydentami są także osoby, które przebywają w Belgii dłużej niż 3 miesiące w roku. Otrzymują oni belgijski numer identyfikacyjny – odpowiednik polskiego numeru PESEL. Rezydenci podatkowi w Belgii mają nieograniczony obowiązek podatkowy, czyli są zobowiązani do wykazywania w zeznaniu podatkowym wszystkich dochodów, niezależnie od tego, w którym kraju zostały one osiągnięte. Co więcej, jeśli okaże się, że podatnik nie jest rezydentem podatkowym w Polsce, wówczas jest automatycznie rezydentem do celów podatkowych w Belgii i ma obowiązek wykazywać na zeznaniu podatkowym wszystkie dochody, niezależnie od kraju, w którym je uzyskał. W takiej sytuacji, w Polsce na takich osobach ciąży jedynie obowiązek rozliczania się z dochodów osiągniętych w tym kraju (jeśli ich nie osiągają, mogą być zwolnione ze składania zeznań w polskim urzędzie skarbowym).

Nierezydenci podatkowi to osoby, które nie mają stałego meldunku w Belgii, chociaż pracują w tym kraju, a ich centrum interesów osobistych czy też gospodarczych znajduje się w innym kraju (np. w Polsce).Nierezydenci, którzy rozliczają się po raz pierwszy zazwyczaj nie otrzymują automatycznie deklaracji, muszą o nią wnioskować w urzędzie skarbowym na specjalnym formularzu. Co ciekawe, nierezydenci mogą się rozliczać nawet do listopada.

Gdzie podatki płaci Polak pracujący w Belgii?

Z reguły kraj, w którym posiada się rezydencję podatkową, może nakładać podatki na wszystkie dochody uzyskane na całym świecie. Obejmuje to wynagrodzenia za pracę, emerytury, wszelkie dochody z różnych źródeł, a także zyski ze sprzedaży pojazdów czy nieruchomości. Zwyczajowo podatki płaci się w kraju, w którym posiada się rezydencję podatkową i, w którym mieszka się dłużej niż 6 miesięcy w roku. Warto pamiętać, że zobowiązanie do płacenia podatków we własnym kraju obowiązuje także wtedy, gdy ktoś mieszka w innym kraju UE mniej niż 6 miesięcy w roku.

Od 1 stycznia 2021 roku przestała obowiązywać Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii z 2001 roku ws. unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Oznacza to, że Polacy pracujący w takich krajach, jak np. Belgia, USA, Dania czy Holandia, nie będą mogli już skorzystać z ulgi abolicyjnej, która pozwalała odliczyć podatek za zarobki za granicą. Wprowadzane przepisy dotkną, tzw. polskich rezydentów podatkowych. Są nimi osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce, które posiadają na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywają na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.Po ograniczeniu ulgi abolicyjnej zastosowanej dotychczas przy metodzie zaliczenia proporcjonalnego, podatnik będzie musiał zapłacić w Polsce różnicę między naliczonym podatkiem tutaj a podatkiem zapłaconym za granicą.Jedyne zwolnienie, jakie przewidział ustawodawca, dotyczy sytuacji, kiedy zarobki nie przekroczą 8 000 zł. Wówczas nie będzie konieczności zapłaty podatku w Polsce, a więc limit tego podatku wyniesie 1 360 zł. Zniesienie ulgi abolicyjnej wpłynie w wielu przypadkach na wzrost obciążeń podatkowych u niektórych osób pracujących za granicą.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Rok podatkowy w Belgii równa się z rokiem kalendarzowym. Urzędy skarbowe wysyłają podatnikom formularz zeznania na którym widnieje data rozliczenia (zazwyczaj do 30 czerwca). Można rozliczyć się za pośrednictwem Internetu ( www.taxonweb.be). Trzeba to zrobić do 15 lipca roku, ale z tej możliwości mogą skorzystać tylko osoby, które mają belgijską elektroniczną kartę pobytu lub kartę identyfikacyjną i kod PIN. W celu właściwego wypełnienia zeznania podatkowego należy zgromadzić wszystkie dokumenty dotyczące dochodów i wydatków za rok ubiegły.

Wysokość belgijskich podatków zależy od dni w roku podatkowym, w czasie których pracownik przebywa na terenie tego kraju. Co to znaczy w praktyce? Jeśli dana osoba mieszka w Belgii więcej niż 183 dni w roku i jest zarejestrowana w okręgu samorządowym, to zostaje uznana za belgijskiego rezydenta i ma obowiązek płacenia podatku nie tylko od dochodów z Belgii, ale też z innego kraju. Jeśli jednak ktoś w Belgii spędza mniej niż 183 dni w roku to opodatkowaniu podlegają jedynie dochodu osiągnięte w tym kraju.

Warto pamiętać, że każdy ma prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku, która wynosi 8 890 euro.

Progi podatkowe od osób fizycznych w Belgii

Progi podatkowe dla rezydentów w Belgii są następujące:

  • dochód poniżej 13 440 euro – 25 %
  • 13 440 – 23 720 euro – 40 %
  • 23 720,01–41 060 euro – 45 %
  • powyżej 41 060 euro – 50%

Podatek VAT w Belgii

Podstawowa stawka podatku VAT w Belgii wynosi 21%. Ponadto, tak jak w wielu krajach europejskich, występują stawki zredukowane w wysokości 12%, 6% i 0%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby (produkty żywnościowe, lekarstwa, woda, książki i czasopisma, produkty rolne, usługi transportowe, naprawy). Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe, margaryna, pieluchy dla dorosłych. Stawkę 0% (zredukowaną) stosuje się do towarów eksportowanych oraz gazet codziennych.

Deklaracje VAT składa się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Intervat do 20. dnia każdego miesiąca następującego po upływie okresu, którego dotyczy deklaracja. W tym samym terminie należy uregulować zobowiązanie wobec urzędu skarbowego. W przypadku nieterminowego złożenia deklaracji, mogą zostać nałożone kary finansowe w wysokości 250 EUR lub 10% wartości należnego podatku VAT.Co ważne, standardowy okres rozliczeniowy to jeden miesiąc, ale można złożyć wniosek o składanie deklaracji w odstępach kwartalnych, pod warunkiem, że roczne obroty spółki nie przekroczą kwoty 2,5 mln EUR.

Rejestracja do celów VAT w Belgii

Postępowanie rejestracyjne do celów VAT w Belgii zależy od tego, gdzie siedzibę ma dana firma. Rejestracja bezpośrednia dotyczy przedsiębiorstw mających siedzibę w Unii Europejskiej. W przypadku firmy spoza UE w celu uzyskania belgijskiego numeru VAT należy powołać przedstawiciela podatkowego. Przedstawicielstwo podatkowe pozwala przedsiębiorstwom uniknąć kosztów i ograniczeń związanych z fizyczną lokalizacją firmy, ponieważ nie ma konieczności utworzenia oddziału w Belgii i prowadzenia tam oddzielnych ksiąg rachunkowych, a co za tym idzie, firma nie będzie obciążona belgijskim podatkiem od osób prawnych. Działalnością zarządza w całości przedstawiciel podatkowy z zagranicy, który jest odpowiedzialny za wypełnianie wszystkich zobowiązań spółki w zakresie podatku VAT wobec belgijskich organów podatkowych: uzyskanie numeru VAT, składanie okresowych deklaracji i płacenie podatku VAT, składanie wniosków o zwrot podatku itp.Niewyznaczenie przedstawiciela podatkowego podlega surowym sankcjom belgijskich władz podatkowych i m.in. uniemożliwia odzyskanie podatku VAT.

Obowiązkowe jest także złożenie wymaganych dokumentów w Centralnym Urzędzie ds. VAT dla Podatników Zagranicznych (BCAE). Dokumenty, które należy przedstawić w urzędzie to:

– wyciąg z rejestru handlowego (KRS) wraz z tłumaczeniem,

– zaświadczenie o posiadania statusu płatnika VAT w innym kraju (wraz z tłumaczeniem),

– deklaracja 604A,

– formularz IDT uzupełniony i podpisany.

Trzeba także przedstawić dowód prowadzenia działalności na terenie kraju, w którym firma ma siedzibę oraz dowód, że w przyszłości firma przeprowadzi transakcje, w przypadku których wymagana jest rejestracja do celów podatku VAT w Belgii (import, eksport, magazynowanie towarów, organizacja imprez czy konferencji, sprzedaż towarów). Bez takiego dowodu belgijski numer VAT nie zostanie nadany. Można przedstawić np. umowę lub zamówienie, umowę najmu magazynu, dokument importowy, dokument przewozowy, fakturę itp.

Belgijskie faktury

Oprócz trzech regionów administracyjnych, Belgia ma cztery strefy językowe i aż trzy oficjalne języki – niderlandzki, francuski i niemiecki (czwarta strefa jest francusko-niderlandzka). Złożona struktura organizacyjna tego państwa sprawia trudność wielu przedsiębiorcom, który nie wiedzą, jak wystawić poprawną fakturę. Belgijskie prawo mówi, że przedsiębiorca musi wystawić fakturę w języku regionu administracyjnego, w którym jest zarejestrowana jego firma (gdzie ma administracyjną siedzibę). Co ważne, przedsiębiorca, który pracuje w Belgii, a firmę ma zarejestrowaną w innym kraju, musi wystawiać faktury zgodnie z zasadami fakturowania tego kraju.

Jakie informacje musi zawierać poprawna faktura w Belgii?

– numer identyfikacyjny podatkowej przedsiębiorstwa;

– imię i nazwisko właściciela, nazwa firmy oraz adres;

– nazwisko i adres klienta i nazwa jego firmy;

– data wystawienia faktury;

– numer faktury (należy pamiętać o kontynuacji numeracji);

– wyznaczony termin płatności, a w przypadku zaliczek – data otrzymania zapłaty (o ile została ona określona i nie pokrywa się z datą wystawienia faktury);

– termin realizacji usługi, dostawy towaru itp.;

– wyliczone towary lub usługi, które są przedmiotem transakcji, ich miara i ilość;

– suma wartości sprzedaży netto z wyszczególnieniem stawek podatkowych, ewentualnie zwolnień z podatku;

– kwoty udzielonych rabatów (jeśli nie zostały wcześniej ujęte w cenie usługi netto);

– kwotę belgijskiego podatku VAT ( stawka 0%, 6%, 12%, 21%)

– w przypadku faktury z odwrotnym obciążeniem, faktura musi zawierać numer VAT kontrahenta.

Podstawą poprawności faktury w Belgii są zawarte w niej informacje, dlatego trzeba dopilnować bezbłędnego i zgodnego z faktycznym stanem rzeczy wprowadzenia ich na fakturę. W przeciwnym razie przedsiębiorca może narazić się na niepotrzebny stres, stracić czas na wprowadzanie korekt czy wyjaśnienia.

Fakturę w Belgii należy wystawić do 6 tygodni od momenty wykonania usługi. W przypadku usług świadczonych przez firmy spoza Belgii, a z innych krajów UE, obowiązek ten należy wypełnić do 15. dnia kolejnego miesiąca.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych CIT, wynosi 33%. Firmy, których dochody nie przekraczają kwoty 323.750,00 €, objęte są korzystniejszą formą tego podatku progresywnego.

Przedziały podatku progresywnego:

– 24,98 % dla dochodów od 0 do 25.000,00 €,

– 31,93 % dla dochodów od 25.000,01 do 90.000,00 €,

– 33,99 % dla dochodów od 90.000,01 do 323.750,00 €.

Każda firma może od podatku odliczyć tzw. koszty uzyskania dochodu. Są to nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności lub straty. Koszty uzyskania dochodu, które podlegają odliczeniu od podatku obejmują m.in.:

-wynagrodzenia personelu i koszty z tym związane (w tym również dodatkowe ubezpieczenie pracowników na życie oraz częściowy zwrot kosztów wakacji),

-składki ubezpieczeniowe od ryzyka ponoszonych przez podatnika z tytułu pracy zawodowej

koszty najmu i opłaty związane z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest działalność zawodowa (utrzymanie, ogrzewanie, prąd itd.),

-koszty „finansowe”, tj. odsetki od pożyczonych kapitałów oraz wszelkie opłaty przeznaczone na bieżącą działalność eksploatacyjną,

-prowizje, opłaty za pośrednictwo, rabaty handlowe i inne, honoraria, gratyfikacje, wynagrodzenia i wszelkie wydatki, które dla beneficjenta oznaczają dochód lub zysk o charakterze zawodowym,

-koszty samochodu uzasadnione odpowiednim dokumentem (koszty utrzymania samochodu, ubezpieczenia, amortyzacja, konserwacje i naprawy) oraz koszty paliwa w oparciu o przejechaną liczbę kilometrów obliczane ryczałtowo. Warto jednak pamiętać, że koszty te są odliczane w wysokości 75 % (odliczane w całości są tylko koszty samochodu użytkowanego do podróży zagranicznych),

– koszty dojazdu z domu do pracy samochodem (własnym, wynajętym bądź należącym do pracodawcy lub własnej firmy) są odliczane w formie ryczałtu za 1 km przebiegu.

Odliczenia od podatku dochodowego

Podatki w Belgii nie bez powodu są uznane za jedne z najwyższych na świecie, jednak jest wiele możliwości ich obniżenia. Jeśli chodzi o księgowość, Belgia jest restrykcyjnym krajem i dlatego prawo do zwrotu nadpłaty podatkowej i do korzystania z ulg nabywa się tylko w przypadku, gdy minimum 75% naszych dochodów osiągamy w Belgii. Dopiero wtedy od podatku można odliczyć:

– alimenty na dziecko,

– opłaty za żłobek, przedszkole lub inną formę opieki nad dzieckiem,

– koszty kredytów hipotecznych,

– koszty składek na prywatne ubezpieczenie lub fundusz emerytalny,

– darowizny na cele charytatywne,

– koszty zakupu ekologicznych samochodów lub wyposażenia domu (np. panele solarne).

Od podatku mogą też być odliczone wydatki na cele zawodowe. Odbywa się to na podstawie dokumentacji potwierdzającej rzeczywiście poniesione koszty lub na podstawie ryczałtu. Dla pracowników maksymalne odliczenie ryczałtowe lub zwrot podatku z Belgii wynosi 4 530 euro. Warto też wiedzieć, że osoby będące w związku małżeńskim mają obowiązek wspólnego rozliczania się (nawet jeśli każdy z małżonków zarabia osobno), a przy tym wspólnie są odliczane też ulgi.

Jak złożyć zeznanie podatkowe w Belgii?

Belgijski rok podatkowy trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. Roczne zeznanie podatkowe mają obowiązek złożyć wszyscy rezydenci Belgii i nierezydenci, którzy osiągają w Belgii opodatkowane dochody. Zeznanie podatkowe za dochód z poprzedniego roku otrzymuje się w pierwszej połowie roku (około maja lub czerwca).

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia zeznania podatkowego?

– „id kaart” razem z pinem, która pozwoli odnaleźć na stronie urzędu skarbowego dochody osiągnięte na terenie Belgii,

– zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego o dochodach na druku europejskim (zaświadczenie kraje UE / EOG) lub zaświadczenie o dochodach z tłumaczeniem na język niderlandzki, a więc dokumenty dokumentujące dochody osiągnięte poza Belgią (z pracy, działalności gospodarczej, emerytury itd.),

– dokumenty potwierdzające ulgi podatkowe do odliczenia.

Nierezydeni mają więcej czasu: zazwyczaj składają zeznanie pod koniec września lub na początku października. Do tych, którzy będą rozliczać się pierwszy raz jako nierezydenci, urząd skarbowy nie wysyłaautomatycznie formularzy podatkowych. Za pierwszym razem trzeba internetowo zarejestrować się w urzędzie skarbowym i poprosić o wysłanie formularza podatkowego.

Jakie dokumenty dołączyć do formularza podatkowego jako nierezydent?

– zaświadczenie o dochodach z Belgii – wszystkie zestawy roczne „fiscalefiches”;

– zaświadczenie o dochodach z Polski lub ich braku (Zaświadczenie kraje UE / EOG z urzędu skarbowego w Polsce z podziałem na dochody osiągnięte w Polsce i w Belgii);

– akt ślubu i ewentualnie akt urodzenia dziecka – druk europejski;

– potwierdzenie wspólnego meldunku z gminy z tłumaczeniem;

– zaświadczenie o dochodach żony lub ich braku – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG”;

– w przypadku pełnoletnich dzieci zaświadczenie o dochodach lub ich brak – druk europejski „Zaświadczenie kraje UE / EOG” i zaświadczenia ze szkoły, że się jeszcze uczą.

Terminy rozliczenia podatkowego w Belgii za rok 2020

Deklaracja papierowa do 30 czerwca 2021

Deklaracja składana drogą internetową do 15 lipca 2021

Za pomocą księgowego przez upoważnienie do 21 października 2021

Podatki w Belgii – pojęcia, które warto znać

Bedrijfvoorheffing – j pobrana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy;

Berechung der Steuer – wyliczenie podatku (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Bezoldigingen– wynagrodzenie netto podatnika (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Bijdragen in de reiskosten – składki na koszty podróży, które zależą to od warunków umowy zawartej z pracodawcą. Pod pozycją bijdragen in de reiskosten mogą pojawić się czasami inne pozycje np. openbaargemeenschappelijkvervoer, georganiseerdopenbaarvervoer, anderevervoermiddel;

Bijzonderebijdragevoor de socialezekerheid/ inhoudingenvoor de bijzonderebijdragevoor de socialezekerheid – składki szczególne na ubezpieczenie społeczne/potrącenia dotyczące specjalnej składki na zabezpieczenie społeczne;

FederaleOverheidsdienstFinancien– belgijski urząd skarbowy;

IndividualeRekening –roczne belgijskie zestawienie odcinków płacowych. Jeżeli taki dokument został wydany przez zakład pracy, należy przedłożyć go w kserokopii do rozliczenia podatkowego w Belgii;

Kinderbijslag– zasiłek rodzinny;

Lohneundgehalter – łączny dochód brutto (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Loonfiche – belgijska karta podatkowa, którą wydaje pracodawca. Znajdują się w niej m.in. informacje o uzyskanych zarobkach, zapłaconym podatku w rozliczanym roku podatkowym na terenie Belgii;

Loonbrieft (Loonbon) – dokument ten to odpowiednik polskiego paska płacowego. Aby móc rozliczyć się na podstawie tych dokumentów bardzo ważnym jest załączenie wyraźnej kopii wszystkich pasków. Rozliczenia na podstawie Loonbrieft (Loonbon) można dokonać w przypadku nieposiadania dokumentu Loonfiche (belgijskiej karty podatkowej);

Overurendierechtgevenopeenoverwerktoeslag – nadgodziny uprawniające do rocznej premii;

Terugbetalingwoonwerkverkeer – zwrot dojazdów, czyli rekompensata za korzystanie z transportu publicznego (pociąg, tramwaj, autobus);

Vervroegdvakantiegeld – przyspieszony dodatek urlopowy. Po odejściu z firmy lub z powodu zwolnienia, pracownik otrzymuje tzw. wynagrodzenie urlopowe za niewykorzystany urlop;

Werkbonus – premia pracownicza;

Werkloosheidsuitkering– zasiłek dla bezrobotnych;

Zubezahlen – kwota podatku do zapłaty (pojęcie z deklaracji podatkowej);

Zusammenfassung– rozliczenie łączne (pojęcie z deklaracji podatkowej).