Firma Belgia

Jedziesz autem? Nie lubisz czytać ze świecącego ekranu? Rozumiemy to. Nagraliśmy dla Ciebie zakładkę w wersji audio.

Firma w Belgii

Formy działalności gospodarczej w Belgii

Jednoosobowa działalność gospodarcza (independant)

Belgijskie spółki

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (societe privee a responsabilite limitee)

Spółka akcyjna (societe anonymone)

Spółka jawna (societe en nom collectif)

Spółka komandytowa (societe en commandite simple)

Spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions)

Spółki spółdzielcze (spółka spółdzielcza z o.o. oraz spółka spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością)

Rejestracja spółek w Belgii

Oddział firmy (sucursale, filiale)

Legalizacja pobytu w Belgii

Dofinansowania dla belgijskich firm

Pracownik w belgijskiej firmie

Emerytura w Belgii

Firma w Belgii

Każdy, kto chce założyć w Belgii własną firmę, powinien zapoznać się ze skomplikowaną strukturą administracyjną, ale również o tym, że w tym kraju są trzy języki uznane za używane w urzędach. Ma to duże znaczenie m.in. przy dokonywaniu tłumaczenia biznesowych dokumentów, wszelkich rejestracjach, wystawianiu faktur sprzedaży itp. Największymi ułatwieniami w kwestiach księgowości, rachunkowości, podatków itp. cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza i dlatego jest to najbardziej popularna forma działalności gospodarczej wybierana przez Polaków.

Formy działalności gospodarczej w Belgii

Jednoosobowa działalność gospodarcza (independant)

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma najczęściej wybierana przez obywateli polskich. Główną zaletą tej formy jest minimalny koszt związany z jej założeniem (rejestracja kosztuje 50 euro) oraz brak obowiązku posiadania wkładu kapitałowego i planu finansowego w momencie zakładania firmy. Podstawowe warunki do podjęcia takiej działalności to: pełnoletność, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie z gminy o zameldowaniu, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego. Warunkiem nieformalnym jest pozytywne przejściu testu sprawdzającego znajomość przynajmniej jednego belgijskiego języka oficjalnego.

Firma w Belgii - warunki

Jak wygląda rejestracja krok po kroku?

 1. Złożenie kompletu dokumentów w okienku przedsiębiorstw.
 2. Oczekiwanie na akceptację.
 3. W przypadku akceptacji – wydanie rejestru handlowego z Banku Przedsiębiorstw (BCE) oraz specjalnego numeru.
 4. Rejestracja numeru wydanego przez okienko w administracji fiskalnej ds. VAT – numer staje się numerem VAT.
 5. Powrót do okienka przedsiębiorstw.
 6. Rejestracja w kasie ubezpieczeń socjalnych. Uzyskanie wpisu do funduszu zdrowotnego.
 7. Otwarcie konta bankowego firmy (jest to krok bez którego rejestracja nie będzie kompletna, ponieważ prawo zabrania przedsiębiorcom używania w sprawach biznesowych konta prywatnego).

Jeśli do Belgii przyjeżdżają przedstawiciele zawodów uznanych za reglamentowane, procedura rejestracji jest dłuższa, ale odbywa się także za pośrednictwem tzw. „okienka przedsiębiorstw”. Lista tych zawodów znajduje się w Izbie Rzemiosła i Handlu. Jeśli zawód na niej figuruje, w belgijskim Ministerstwie Edukacji, należy złożyć wniosek o uznanie równoważności polskich dokumentów potwierdzających wykształcenie. Zwykle trwa to około miesiąc, a wydanie potwierdzenia to koszt około 125 euro. Procedura rejestracji wydłuża się jeszcze bardziej, ponieważ w okienku przedsiębiorstw konieczne jest także sprawdzenie kompetencji profesjonalnych danej osoby. W przypadku zawodów uznanych za reglamentowane (prawnik, lekarz itp.) konieczne jest posiadanie konkretnych dokumentów, np. dyplomu ukończenia studiów.

Belgijskie spółki

Spółka z o. o. (z ograniczoną odpowiedzialnością – societe privee a responsabilite limitee)

Tego rodzaju działalność może założyć kilka osób fizycznych lub prawnych, ale może też zrobić to jedna osoba – wtedy będzie to jednoosobowa spółka. Kapitał założycielski tego rodzaju działalności, zgodnie z prawem, musi wynosić minimum 18,5 tysiąca euro. Każdy z założycieli musi opłacić udziały w kapitale zakładowym przed podpisaniem umowy spółki i muszą one wynosić co najmniej 20 procent. Jednocześnie minimalna kwota, która musi zostać opłacona, to 6,2 tysiąca euro. W przypadku gdy spółki jednoosobowej kwota minimalna jest podwojona – 12,4 tysiąca euro.

Spółka akcyjna (societe anonymone)

Kapitał założycielski tej spółki musi wynosić więcej niż 61,5 tys. euro. Założyć ją mogą co najmniej dwie osoby. Akcjonariuszami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Przy zakładaniu spółki akcyjnej (oraz spółki prywatnej z o.o.) trzeba opracowań specjalny plan finansowy, który potwierdzi, że ustalony kapitał zakładowy pokryje zobowiązania spółki w pierwszych dwóch latach działania. W planie finansowym powinien znaleźć się także zapis o odpowiedzialności majątkowej wspólników w przypadku bankructwa w pierwszych trzech latach działalności.

Spółka jawna (societe en nom collectif)

Spółka jawna jest spółką osobową. Nie wymaga określonej kwoty kapitału zakładowego, który trzeba wpłacić przy rejestracji. Ta forma wymaga niewiele formalności, ale przedsiębiorcy nie wybierają jej ze względu na nieograniczoną odpowiedzialność za ewentualne zobowiązania czy zadłużenia.

Spółka komandytowa (societe en commandite simple)

Ten rodzaj spółki zrzesza komplementariuszy (stanowią oni zarząd i odpowiadają majątkiem za wszelkie długi spółki) oraz komandytariuszy wnoszących pewną sumę do spółki i tylko nią odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna (societe en commandite par actions)

Spółka ta należy do spółek osobowych. Tworzy ją grupa komplementariuszy (kierują oni działaniem spółki) oraz komandytariuszy (tak jak w standardowej spółce komandytowej). Przepisy nie określają minimalnej kwoty kapitału początkowego, który należy wpłacić przy rejestracji.

Spółki spółdzielcze (spółka spółdzielcza z o.o. oraz spółka spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością)

Do utworzenia tej spółki potrzebne są minimum trzy osoby (prawne lub fizyczne). Wymagany kapitał początkowy to suma około 18,5 tysiąca euro (dla tej spółki istnieje także obowiązek przedłożenia planu finansowego). Spółka spółdzielcza z nieograniczoną odpowiedzialnością nie posiada określonej minimalnej sumy kapitału, ale podczas zakładania spółki trzeba ustalić jego wysokość i wpłacić całość.

Rejestracja spółek w Belgii

 1. Akt założycielski
  – akt założycielski podpisany w biurze notarialnym oraz plan finansowy (obowiązkowo) – spółka akcyjna, spółka komandytowo-akcyjna, spółki spółdzielcza i prywatna z ograniczoną odpowiedzialnością;
  – statut jako akt o charakterze prywatnym, bez planu finansowego – inne spółki (spółka jawna, komandytowa.
 2. Otwarcie rachunku bankowego
  Przedsiębiorca musi otworzyć konto firmowe i wpłacić wymaganą część lub całość kapitału zakładowego (w zależności od wybranego typu firmy).
 3. Wizyta u notariusza
  Przed notariuszem musi zostać podpisany i zarejestrowany status spółki. Trzeba także dostarczyć do niego plan finansowy (dostosowany do wydatków spółki w pierwszych dwóch latach działalności) oraz zaświadczenie z banku potwierdzające wpłatę kapitału.
 4. Rejestracja w kancelarii Trybunału Handlowego (rejestracja do celów statystycznych, do systemu ubezpieczeń społecznych oraz jako płatnika VAT).
  Procedura zwykle trwa około miesiąc i kończy się wpisem do Banku Przedsiębiorstw. Znajduje się w nim nazwa i adres spółki, jej forma prawna, data utworzenia, numer firmowego konta w banku, dane osobowe wspólników, datę Zgromadzenia Walnego, określenie okresu rozliczeniowego oraz potwierdzona wysokość kapitału zakładowego.
  Wynikiem rejestracji jest także otrzymanie numeru handlowego (BCE) – oznacza to możliwość legalnego prowadzenia działalności.
 5. Dziennik urzędowy „Moniteur Belge”
  W dzienniku urzędowym musi zostać podana publicznie informacja o otwarciu spółki. Koszt ogłoszenia to około 160 euro. Kiedy status spółki zostanie opublikowany, spółka nabywa osobowość prawną.
 6. Uzyskanie licencji i pozwoleń
  Niezbędne licencje i pozwolenia dotyczą zwykle handlu, eksportu produktów żywnościowych oraz produkcji. Aby je uzyskać należy zgłosić się do AFSCA. Pozwolenia muszą uzyskać sklepy spożywcze, restauracje, hotele itd., które muszę spełnić określone warunki poddawane inspekcji. Co ważne, opłata za pozwolenie zależy od ilości pracowników zakładu oraz od formy danej firmy.
 7. „Okienko przedsiębiorstw”
  W tym miejscu musi zjawić się przedstawiciel spółki wraz z następującymi dokumentami:
  – dokument potwierdzający tożsamość,
  – zaświadczenie z banku o posiadaniu firmowego konta,
  – dokumenty potwierdzające kwalifikacje profesjonalne,
  – status spółki, jej nazwa i dokument potwierdzający jego prawo do działania w imieniu spółki,
  – adres siedziby spółki i adres prowadzenia działalności (jeśli jest inny),
  – datę rozpoczęcia działalności spółki,
  – potwierdzenie publikacji w dzienniku urzędowym,
  – uzyskany wcześniej numer przedsiębiorstwa,
  – licencje i pozwolenia (jeśli są wymagane).

Oddział firmy (sucursale, filiale)

W celu założenia belgijskiego oddziału firmy zagranicznej, osoba uprawiona musi udać się do Trybunału Handlowego. W tym miejscu trzeba złożyć statut firmy przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego wraz z potwierdzeniem autentyczności od notariusza. Ta procedura umożliwi uzyskanie wpisu w rejestrze handlowym, który jest niezbędny, by oddział firmy mógł funkcjonować. Po uzyskaniu wyciągu z rejestru, trzeba udać się do „okienka przedsiębiorstw” i ostatecznie zarejestrować oddział poprzez podanie jego adresu i innych informacji. Co ważne, osoba upoważniona do kierowana przyszłym oddziałem ma obowiązek przygotowania i złożenia dokumentów, które potwierdzą jej kompetencje związane z kierowaniem biznesem.

Legalizacja pobytu w Belgii

Pobyt turystyczny w Belgii obejmuje 90 dni. Maksymalnie w 10 dni od przyjazdu należy zarejestrować przebywanie w Belgii na komisariacie policji lub w urzędzie miasta, ponieważ brak zgłoszenia może skutkować wysoką grzywną. Dokumentem, który pozwala na legalny pobyt turystyczny jest ważny dowód osobisty lub paszport. Co ważne, w Belgii osoba przyjezdna zawsze musi mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Jego brak może zostać ukarany mandatem lub aresztowaniem (w skrajnych przypadkach). Przyjeżdżający do Belgii w celach zarobkowych powinni pamiętać, że od kilku lat dla obywateli Unii Europejskiej, w tym dla Polaków, po wdrożeniu idei uproszczenia księgowości w Belgii, został zniesiony obowiązek posiadania pozwolenia na pracę.

Biznes w Belgii - przebywanie w kraju

Jeśli ktoś planuje pobyt w Belgii, który trwał będzie więcej niż 90 dni, musi zgłosić ten fakt w urzędzie miasta maksymalnie 8 dni od przyjazdu. Trzeba wziąć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość, dwie fotografie, akt urodzenia oraz (koniecznie) umowę wynajmu mieszkania. Na podstawie tych dokumentów urząd wydaje kartę pobytu ważną około 90 dni, czyli trzy miesiące. W tym okresie można uzyskać pozwolenie na pobyt obejmujące 5 lat. Wystarczy tylko złożyć wniosek o zameldowanie w urzędzie gminy na terenie zamieszkania. Jeśli obywatel kraju należącego do Unii Europejskiej przebywa w Belgii ciągiem powyżej pięciu lat, może złożyć wniosek o stały pobyt.

Dofinansowania dla belgijskich firm

Osoby, które prowadzą bądź zamierzają otworzyć firmę w Belgii, mogą skorzystać ze wsparcia finansowego. Przedsiębiorcy, którzy są na początku swojej biznesowej drogi, często korzystają z kredytów preferencyjnych (tzw. starterów). Najczęściej realizowany – Initio – to projekt z oprocentowaniem 3% na okres trzech, pięciu lub siedmiu lat. Początkujący przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie 100 tysięcy euro, a wniosek można złożyć drogą elektroniczną. Ten rodzaj jest przeznaczony dla małych firm, a w szczególności dla działalności na własny rachunek (firm jednoosobowych).

Następne dość popularne projekty kredytowe to Optimeo i Starteo. Pierwszy projekt jest podobny do Initio, ponieważ jest adresowany do działalności jednoosobowych, małych firm i wykonawców wolnych zawodów. Różni się kwotą – można otrzymać aż do 250 tysięcy euro. Oprocentowanie takiego kredytu wynosi 3% (w przypadku kredytu na 5 i 7 lat) oraz 3,15% (kredyt na 10 lat). Starteo, jak sama nazwa wskazuje, to kredyt, z którego można skorzystać podczas zakładania własnej działalności. Jest on jednak dostępny także dla przedsiębiorstw, które działają mniej niż cztery lata.

Pracownik w belgijskiej firmie

Już od 2009 roku obywatele państw UE mogą podejmować pracę na terenie Belgii bez załatwiania pozwolenia na pracę. Nadal jednak istnieje obowiązek meldunkowy i trzeba o nim pamiętać, ponieważ dotyczy wszystkich obywateli UE, a niezarejestrowanie pobytu jest surowo karane.

Firma Belgia - czas pracy

Wynagrodzenie pracowników
Wynagrodzenie na pracę to jeden z aspektów, który ustalany jest przez układy zbiorowe. W Belgii najczęściej jest tak, że robotnicy dostają wypłatę co dwa tygodnie, a inni pracownicy standardowo – co miesiąc.

Belgijskie wynagrodzenie minimalne w 2021 roku ro około 1630 euro, ale kwota ta jest co roku ustalana przez rząd. Osoby małoletnie mogą liczyć na 70-80% standardowej płacy minimalnej. Co ważne, praca poniżej 15. roku życia jest zabroniona.

Emerytura w Belgii

Mamy do czynienia z czterema belgijskimi systemami emerytalnymi, które dotyczą:
– osób prowadzących firmy jednoosobowe,
– zwykłych pracowników zatrudnionych na umowę,
– osób, które pracowały poza Belgią,
– pracowników stanowisk o charakterze publicznym.

Firma w Belgii a systemy emerytalne

Ostateczna kwota świadczenia emerytalnego zależy od systemu lub systemów, ponieważ są osoby mające prawo do emerytur z kilku programów. Dla pracowników z krajów Unii Europejskiej ważne jest zatrudnienie na dłuższy czas, ponieważ tylko ten rodzaj zatrudnienia daje prawo emerytalne. Przy krótkim zatrudnieniu naliczone świadczenie jest zwykle za małe i nie jest uznawane w innym kraju.

Wiek emerytalny w Belgii dla wszystkich jest taki sam. Na emeryturę przechodzą osoby po 65. roku życia. Aby uzyskać pełną emeryturę, trzeba pracować minimum 45 lat. Wcześniejsza emerytura (w wieku 60 lat) jest dostępna dla osób pracujących co najmniej 35 lat i więcej. Można pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale tylko za zgodą pracodawcy. Takie osoby nie mogą przekroczyć pewnego progu zarobków (zależy on od ich sytuacji rodzinnej, wieku oraz rodzaju przyznanej emerytury). Jeżeli próg zostanie przekroczony, emerytura może zostać zmniejszona, a w najgorszym wypadku – wstrzymana.